HR EN

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
ZA USLUGE IZRADE I ODRŽAVANJA PROJEKTA

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim Općim uvjetima za usluge izrade i održavanja Projekta (dalje u tekstu: "Opći uvjeti") definiraju prava i obveze između društva FER PROJEKT d.o.o., Pakoštane, Ul. Bribirskih knezova 16, MBS: 110099484, OIB: 91576455016 (dalje u tekstu: "FER PROJEKT") te krajnjeg korisnika tih usluga (dalje u tekstu: "Korisnik").

1.2. Na odnose između FER PROJEKT-a i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima i/ili zasebnim sporazumom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske, a u slučaju sklapanja zasebnog sporazuma, Sporazum će imati primat u odnosu na Opće uvjete.

1.3. Cjenik FER PROJEKT-a sadrži načela obračunskog sustava, cijene pojedinih usluga i paketa te dodatnih usluga. Cijena usluge FER PROJEKT-a se individualno iskazuje za svaku Ponudu, ovisno o zahtjevima Korisnika, a inicijalne informacije je moguće dobiti putem opcije "ZATRAŽI PONUDU" na web stranici https://www.fer-projekt.com/hr/usluge.

2. PREDMET OPĆIH UVJETA

2.1. Ovim Općim uvjetima uređena su pitanja u vezi prava i obveza po pitanju izrade Projekata za Korisnika te njihovo održavanje.

2.2. Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na sljedeće usluge koje pruža FER PROJEKT (navedena lista nije isključiva niti ograničena, usluge se primarno oblikuju prema zahtjevima Korisnika, a s obzirom na osnovne djelatnosti FER PROJEKTA kako su navedene na internetskim stranicama FER PROJEKTA):
     a) Izrada web stranice i web hosting;
     b) Izrada web aplikacije i web hosting;
     c) SEO optimizacija web stranice;
     d) Izrada mobilne aplikacije;
     e) Održavanje web stranica, web aplikacija, SEO, mobilne aplikacije.

2.3. FER PROJEKT ima pravo izmjene ovih Općih uvjeta te će o navedenom obavijestiti korisnike barem 15 dana prije stupanja na snagu novih Općih uvjeta, a pri čemu Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor.

2.4. U skladu s ovim Općim uvjetima, Usluge se jedino mogu pružati prema ugovoru koji su sklopili FER PROJEKT i Korisnik (dalje u tekstu i kako je određeno u definicijama: "Ugovor"). Ugovor može sadržavati sljedeće dokumente:
     a) Obrazac ponude koju je izdao FER PROJEKT, a koju je prihvatio Korisnik;
     b) Ove Opće uvjete;
     c) Pisani sporazum o odnosnoj Usluzi ako su FER PROJEKT i Korisnik dogovorili određene izmjene odredaba ovih Općih uvjeta;
     d) Ugovor o obradi osobnih podataka.

2.5. FER PROJEKT i Korisnik će o svim uvjetima koji odstupaju od ovih Općih uvjeta postići izričiti dogovor koji će biti sastavljen u pisanom obliku i potpisan od strane obje Ugovorne strane.

3. DEFINICIJE

3.1. U smislu ovih Općih uvjeta, svaki od dolje navedenih pojmova i definicija ima sljedeće značenje:
FER PROJEKT: Označava poslovni subjekt koji pruža uslugu:
FER PROJEKT d.o.o.
Sjedište: Pakoštane, Ul. Bribirskih knezova 16
Trgovačko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod MBS: 110099484, OIB: 91576455016
Telefon: +385 23 630 631
Web stranica: https://www.fer-projekt.com/
IBAN: HR5123900011101127724 - Hrvatska poštanska banka
Korisnik: označava subjekt - pravnu osobu, tijelo državne uprave, jedinicu lokalne samouprave, organizaciju, trgovačko društvo, fizičku osobu koja djeluje u području svoje gospodarske djelatnosti i svakog drugog Korisnika/ne-potrošača - s kojim FER PROJEKT sklapa Ugovor, što znači da takav subjekt naručuje Uslugu i odgovoran je za poštivanje svih obveza koje su za Korisnika utvrđene Ugovorom.
Usluga ili Usluge: odnosi se na usluge koje pruža FER PROJEKT, a kako su opisane u članku 2.2., odnosno u svakom slučaju kako su usluge koje FER PROJEKT pruža Korisniku ugovorene putem obrasca prihvaćene Ponude.
Projekt: obuhvaća cijeli postupak izrade Web stranice ili Web aplikacije, SEO, Mobilne aplikacije i održavanja Web stranice ili Web aplikacije, SEO, Mobilne aplikacije te Web hosting
Ugovor: obuhvaća skup dokumenata navedenih u članku 2.4. ovih Općih Uvjeta i predstavlja sve odredbe i uvjete koji obvezuju FER PROJEKT prilikom pružanja Usluge te koji obvezuju i Korisnika prilikom korištenja Usluge na način kako su dogovoreni u navedenim dokumentima.
Trajanje Ugovora: označava vremenski period trajanja Ugovora kako su dogovorili FER PROJEKT i Korisnik. Ova je stavka definirana u obrascu Ponude za odnosnu Uslugu.
Web hosting: označava uslugu zakupa prostora na internetskom poslužitelju (serveru) na kojem će biti smješten Projekt.
Web stranica: obuhvaća sve tipove web stranica koje izrađuje FER PROJEKT, ali se osobito odnosi na usluge dizajna i izrade web stranice koju su FER PROJEKT i Korisnik ugovorili temeljem prihvaćene Ponude.
Web aplikacija: Obuhvaća sve tipove web (internetskih) aplikacija koje izrađuje FER PROJEKT, ali se osobito odnosi na usluge dizajna i izrade web aplikacije koju su FER PROJEKT i Korisnik ugovorili temeljem prihvaćene Ponude.
Mobilna aplikacija: Obuhvaća sve tipove mobilnih aplikacija koje izrađuje FER PROJEKT, ali se osobito odnosi na usluge dizajna i izrade mobilne aplikacije koju su FER PROJEKT i Korisnik ugovorili temeljem prihvaćene Ponude.
Idejno rješenje: obuhvaća grafički element, odnosno izgled Projekta, uključujući faze od kreiranja wireframe-a te, prema njemu i u skladu sa zahtjevima i uputama Korisnika i završni dizajn.
Tehnička pozadina: obuhvaća postupak programiranja Projekta koji se odvija nakon što Korisnik prihvati Idejno rješenje za Projekt te se fokusira na prilagodbu softverskih i aplikativnih rješenja potrebnih za funkcioniranje Projekta prema zahtjevima Korisnika.
CMS sustav (client management system): predstavlja sustav za upravljanje sadržajem pomoću kojeg Korisnik može upravljati sadržajem Projekta.
Sadržaj: podrazumijeva sve informacije, podatke, osobne podatke u smislu mjerodavnog prava za ove Opće Uvjete i cjelokupni Ugovor, tekst, softver, pjesmu, zvuk, sliku, video u bilo kojem formatu u kojem se pohranjuje, a koji je sadržaj dostupan ili se prenosi putem bilo koje Usluge koju pruža FER PROJEKT. U pojam Sadržaja su također uključene i Neophodne informacije koje je Korisnik obvezan dostaviti sukladno točki 8.2. Općih uvjeta.
Sustav: označava računalni sustav FER PROJEKT-a te druga sredstva koja FER PROJEKT koristi za pružanje svoje Usluge.
Neophodna/e informacija/e: smatra se potvrda dizajna, dostava materijala, uputa za izradu ili izmjenu i sve druge informacije, materijali i/ili podatci koji su FER PROJEKTU potrebni od Korisnika za Projekt. Pod time se osobito, ali ne isključivo smatraju materijali koje se odnose na: tekstove za Projekt, fotografije za Projekt, pravila za kartično plaćanje za Projekt, pravnu dokumentaciju za Projekt te ostale informacije koje Naručitelj želi postaviti.
Ponuda: označava dokument u kojem su navedeni segmenti konkretne usluge te cijena za pružanje konkretne usluge od strane FER PROJEKTA Korisniku.
Datum Početka Usluge: označava datum na koji Usluga počinje biti pružana Korisniku, odnosno datum od kad se Ugovor smatra sklopljenim kako je navedeno u člancima 4.4. i 4.5. ovih Općih uvjeta.
Hardware Korisnika: podrazumijeva poslužitelje (servere), računalni sustav i priključne vodove i kabele u vlasništvu Korisnika te koji se izravno ili neizravno koriste u okviru Usluge.
Kontaktni Obrazac za Uslugu: označava digitalni alat na web stranici FER PROJEKT-a putem kojeg Korisnici ili druge zainteresirane strane mogu postaviti pitanja i podnijeti zahtjeve u vezi s konkretnom Uslugom.
Nulta stranica Označava osnovnu web stranicu koja predstavlja blok memorije sa samom početku adresnog prostora stranice čija je početna adresa nula.
Korisnička Podrška: označava napore pružanja pomoći koje pruža FER PROJEKT kao odgovor na zahtjev Korisnika.
Krajnji Korisnik: označava bilo koju osobu ili entitet koji prima, koristi Uslugu ili ostvaruje određene benefite (koristi) od Usluge, bez obzira na to je li Korisnik ovlastio takvu osobu ili entitet da prima ili koristi Uslugu.
Naknada: označava naknadu za Uslugu koja je Ugovorom dogovorena između Korisnika i FER PROJEKT-a.
Osobni Podatak: označava svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Obrada Osobnih Podataka: Obuhvaća prikupljanje, bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka.
Povjerljive Informacije: podrazumijeva sve informacije, podatke i poslovne tajne koje će FER PROJEKT i Korisnik međusobno otkrivati jedan drugome u svrhu suradnje u vezi s Uslugama.
Primatelj Povjerljivih Informacija: označava pojam korišten za potrebe odredaba o povjerljivosti podataka i informacija u okviru ovih Općih Uvjeta i odnosi se na FER PROJEKT ili Korisnika kada od druge strane prima Povjerljive Informacije.
Pružatelj Povjerljivih Informacija: označava pojam korišten za potrebe odredaba o povjerljivosti podataka i informacija u okviru ovih Općih Uvjeta i odnosi se na FER PROJEKT ili Korisnika kada drugoj strani otkriva Povjerljive Informacije.
Viša Sila: označava pojavu događaja koji se ne može pripisati radnjama ili propuštanju FER PROJEKT-a, niti koje je događaje FER PROJEKT mogao razumno predvidjeti. Takvi događaji posebno uključuju, ali nisu ograničeni na rat, nemire, terorističke akte, prirodne ili ekološke katastrofe, zemljotrese, poplave, požare ili druge prirodne katastrofe, epidemije i / ili pandemije, štrajkove, prekide u opskrbi električnom energijom, događaje koji su nastupili uslijed odluka i postupanja nadležnih tijela i vlasti kao i događaja uzrokovanih svim sličnim i drugim nepredvidivim uzrocima.
SEO: označava poseban segment Usluga FER PROJEKT-a, a odnosi se na aktivnosti optimizacije tražilica (primarno Google) za potrebe Web stranice (tzv. Search Engine Optimization), a dostupan je u nekoliko modula (osnovni SEO, napredni SEO, SEO analiza, content strategija (za pisanje), pisanje SEO članka). SEO usluge se ugovaraju u sklopu posebne ponude FER PROJEKTA, a čine sastavni dio Ponude za Ugovor kako je naprijed definirano.
Radni dan: označava sve dane osim subote, nedjelje i neradnih blagdana i državnih praznika u Republici Hrvatskoj.
Neradni dan: Označava dane na koje FER PROJEKT ne radi, a to su subote, nedjelje te neradni blagdani i državni praznici u Republici Hrvatskoj.
Radno vrijeme: Označava radno vrijeme FER PROJEKT-a tijekom Radnih dana i to vremenski period od 08:00-16:00 sati.
FER+: Označava CMS sustav FER PROJEKT-a za upravljanje Projektom.

3.2. Podnaslovi isključivo služe svrsi lakšeg snalaženja.

4. USPOSTAVA UGOVORNOG ODNOSA I POČETAK PRUŽANJA USLUGE

4.1. Usluga ili Usluge FER PROJEKT-a mogu se naručiti putem web stranice FER PROJEKT-a koristeći kontaktni obrazac za traženje Ponude i/ili izravnom komunikacijom putem drugih službenih kontakata FER PROJEKT-a. Po primljenom upitu FER PROJEKT će dostaviti obrazac Ponude Korisniku putem e-mail adrese koju je naveo.

4.2. Obrazac Ponude će sadržavati primjenjive cijene za zatraženu Uslugu ili Usluge, specifikaciju Usluge ili Usluga te popis materijala koje je Korisnik obvezan dostaviti.

4.3. Uz obrazac Ponude, FER PROJEKT će Korisniku dostaviti kopiju Općih uvjeta.

4.4. Neovisno o mogućim izmjenama inicijalnog obrasca Ponude, činom prihvaćanja obrasca Ponude Korisnik pristaje na uvjete i cijene za odabranu Uslugu ili Usluge i ove Opće uvjete. Ugovor se smatra sklopljenim nakon što Korisnik pisanim putem FER PROJEKT obavijesti da prihvaća dobivenu Ponudu i to primarno putem e-maila koji je naznačen u obrascu Ponude i na dan kad je ta pošiljka evidentirana na e-mailu FER PROJEKT-a. Ako dan primitka obavijesti pada na Neradni dan, danom sklapanja Ugovora se smatra prvi sljedeći Radni dan.

4.5. Ako su FER PROJEKT i Korisnik postigli dogovor o izmjenama i odstupanjima od određenih odredbi ovih Općih uvjeta i ako su u tu svrhu sastavili Sporazum (2.4.c) gore), činom prihvaćanja obrasca Ponude i potpisivanja Sporazuma Korisnik pristaje na uvjete i cijene za odabranu Uslugu ili Usluge, odredbe Sporazuma i ovih Općih uvjeta. Ugovor se smatra sklopljenim na dan kad Korisnik prihvati Ponudu te potpiše Sporazum koji potom dostavi FER PROJEKT-u putem e-maila navedenog u obrascu Ponude i kad je ta pošiljka evidentirana na e-mailu FER PROJEKT-a. U slučaju da prihvat Ponude i potpisivanje Sporazuma nije učinjeno istodobno, smatrat će se da je Ugovor sklopljen kad Korisnik izvrši preostalu radnju.

4.6. Nakon što Korisnik pisanim putem izjavi da prihvaća obrazac Ponude, smatra se da je Ugovor sklopljen. Ako su FER PROJEKT i Korisnik sklopili Sporazum, FER PROJEKT će Korisniku dostaviti kopiju potpisanog Sporazuma od strane Korisnika i FER PROJEKT-a.

4.7. Nakon što je Ugovor pravilno zaključen, FER PROJEKT će započeti s pružanjem Usluge ili Usluga u skladu s uvjetima Ugovora.

4.8. Bez obzira na prethodno navedeno, ako Korisnik prima i koristi Uslugu ili Usluge bez propisno sklopljenog Ugovora, Korisnik će svejedno biti vezan svim primjenjivim odredbama i uvjetima Općih uvjeta koji se odnose na primljene i korištene Usluge.

4.9. U vezi s bilo kojim pitanjem teritorijalnosti koje se može pojaviti prema ovom Ugovoru, smatrat će se da je Ugovor sklopljen u sjedištu FER PROJEKT-a, kako je navedeno u poglavlju Definicija gore.

5. ROKOVI PROJEKTA

5.1. Rokovi izrade Projekta i početka pružanja usluge Web hostinga i domene ako i kako je dogovorena, definiraju se nakon prihvata Ponude. FER PROJEKT će organizirati uvodni sastanak na kojem će FER PROJEKT i Korisnik zajedno definirati plan izvođenja Projekta po fazama s obzirom na ugovorenu Ponudu i opseg, vrstu i sadržaj Neophodnih informacija. Dogovor u odnosu na Neophodne informacije i plan izvođenja Projekta će FER PROJEKT i Korisnik nakon sastanka potvrditi i u pisanom obliku (uključujući e-mailom).

5.2. Neophodne informacije se FER PROJEKT-u moraju dostaviti isključivo u digitalnom obliku.

5.3. Plan izvođenja projekta se definira prema Radnim danima i/ili Danima kako su definirani u ovim Općim uvjetima (poglavlje Definicije iznad).

5.4. Bilo kakva naknadna izmjena rokova Projekta će biti dogovorena i/ili potvrđena isključivo pisanim putem.

5.5. Projekt će biti dodijeljen voditelju Projekta FER PROJEKT-a koji je zadužen za razvojni proces i održavanje te komunikaciju s Korisnikom. Korisnik se voditelju Projekta može obratiti vezano za bilo koje pitanje koje će se pojaviti tijekom realizacije Projekta.

5.6. Neovisno o članku 5.2., definirani rokovi Projekta se mogu automatski produžiti ako Korisnik kasni s dostavom pojedinih i/ili svih Neophodnih informacija bez koje / kojih se ne može nastaviti s izradom Projekta. Neophodna informacija za potrebe Projekta dostavljena na vrijeme se smatra svaka informacija i/ili odgovor dostavljen u roku 2 radna dana od slanja upita FER PROJEKT-a prema Korisniku. Sve Neophodne informacije dostavljene nakon navedenog roka produžuju završetak određene faze Projekta, a time i završetak izrade Projekta.

6. IZRADA PROJEKTA

6.1. Rok za izradu Projekta počinje teći od prvog sljedećeg Radnog dana nakon što FER PROJEKT od Korisnika zaprimi sve materijale, podatke i/ili informacije koji su potrebni za izradu Idejnog rješenja (Neophodne informacije), ako nije unaprijed drugačije ugovoreno pisanim putem (uključujući dogovor e-mailom). U slučaju da s izradom Projekta zbog objektivnih okolnosti nije moguće započeti od sljedećeg Radnog dana, FER PROJEKT će o tome obavijestiti Korisnika i obavijestiti će ga o očekivanom danu početka izrade Projekta, a Korisnik nema pravo tražiti naknadu štete.

6.2. Izrada Projekta obuhvaća izradu dizajna za nultu stranicu i izradu unutarnjih stranica prema elementima dizajna nulte stranice, izradu navigacije te izradu modula prema ponudi. Ako je tako ugovoreno, FER PROJEKT će isporučiti i CMS sučelje za administraciju Projekta te upute za korištenje istog.

6.3. FER PROJEKT primarno izrađuje idejno rješenje sukladno svim stavkama Ponude. Kad zaprimi Idejno rješenje od FER PROJEKT-a, Korisnik ima pravo na dvije izmjene grafičkih i tehničkih elemenata kojima se ne smije mijenjati generalni koncept, a koji je i napravljen na temelju dostavljenih materijala. Ako se ni iz trećeg pokušaja ne dobije željeni izgled, FER PROJEKT ima pravo na raskid Ugovora, a u kojem slučaju Naručitelj ne smije koristiti niti jedan od predloženih izgleda u radu s drugim potencijalnim izvršiteljem.

6.4. Korisnik je obvezan pisanim putem (e-mailom) izjasniti se da prihvaća Idejno rješenje FER PROJEKTA.

6.5. Nakon prihvaćanja Idejnog rješenja, FER PROJEKT započinje s fazom izrade Tehničke pozadine Projekta.

6.6. Ako je Korisnik ugovorio i paket Usluga koji uključuje i SEO, FER PROJEKT za cijelo vrijeme pružanja prethodno navedenih Usluga – kroz opisane korake – izvršava i SEO usluge kako su ugovorene u okviru posebne ponude koja je uključena u Ponudu, sve u skladu sa u ponudi razrađenim stavkama i prema dogovoru s Korisnikom.

6.7. Faza Projekta koja se odnosi na izradu Projekta smatra se završenom u trenutku kad je izrađen funkcionalni Projekt sukladno svim stavkama Ponude.

6.8. Pod funkcionalnim Projektom FER PROJEKT podrazumijeva da su odrađene sve radnje sukladno Ponudi koje se odnose na izradu Projekta te da su od strane Korisnika odobrene sve pojedinačne stranice i funkcionalnost FER+ sustava. Radi isključenja dvojbe, za završetak ove faze nije nužno da su svi sadržaji uneseni na Web stranicu ili aplikaciju, niti da je Projekt aktiviran (postavljen online), već je bitno da je Projekt u potpunosti funkcionalan s tehničkog aspekta. Navedeni se dan smatra datumom završetka dijela Projekta koji se odnosi na izradu Projekta, a taj će datum FER PROJEKT pisanim putem (e-mailom) i potvrditi Korisniku.

7. WEB HOSTING / ODRŽAVANJE WEB STRANICE

7.1. Usluga održavanja Web stranice ili aplikacije – Web hosting -započinje od trenutka kad se Web stranica ili aplikacija i CMS postave online. Izuzetak je u slučaju aktivacije e-mail adresa prije postavljanja Web stranice ili aplikacije online. U tom slučaju FER PROJEKT će naplatiti uslugu hostinga zasebno, prema važećem cjeniku usluga.

7.2. Održavanje ne obuhvaća zahtjeve za implementacijom novih funkcionalnosti u jednom isporučeni CMS sustav i na Projektu. Svaki naknadni zahtjev za nadogradnjom postojećih rješenja i/ili za izradom implementacijom novih će biti predmet posebne ponude koju će FER PROJEKT dostaviti Korisniku a koja će osobito sadržavati opseg dodatnih usluga i naknadu za iste.

7.3. Uslugu Web hostinga FER PROJEKT pruža na pouzdanim poslužiteljima s odgovarajućim resursima i infrastrukturom za podršku potreba Projekta te ova usluga, uobičajeno, obuhvaća (navedena lista pritom nije zatvorena niti isključiva a ovisi o dogovoru s Korisnikom koji je iskazan kroz Ponudu):
     7.3.1. Konfiguraciju poslužitelja- FER PROJEKT će konfigurirati okruženje poslužitelja kako bi zadovoljio tehničke zahtjeve Projekta, uključujući poslužiteljski softver, operativni sustav i web postavke;
     7.3.2. propusnost i pohranu- plan hostinga uključivat će dovoljnu propusnost i kapacitet pohrane za prilagodbu očekivanom prometu i sadržaju Projekta;
     7.3.3. operativni nadzor i podešavanje poslužitelja te poslužiteljskih aplikacija,
     7.3.4. backup (sigurnosnu kopiju) podatka Korisnika na poslužitelju,
     7.3.5. pismeno dostavljeni korisnički podaci sa uputstvima za podešavanje e-mail računa.

7.4. FER PROJEKT i Korisnik će se sporazumjeti o kapacitetima za prilagodbu u slučaju povećanja prometa od prvotno očekivanog, a u slučaju da FER PROJEKT nije u mogućnosti pružiti adekvatnu uslugu hostinga u toj situaciji, mora o navedenom obavijestiti Korisnika koji može raskinuti ugovor uz otkazni rok od 15 dana, ali nema pravo potraživati naknadu štete.

7.5. Web hosting usluga u svakom slučaju obuhvaća isključivo stavke koje su definirane u prihvaćenoj Ponudi. Održavanje će se pritom osobito odnositi na redovito održavanje, podršku, ispravak bugova (grešaka) te generalno ispravno funkcioniranje sustava.

7.6. Bilo kakva izmjena Web hosting usluge se dogovara isključivo pisanim putem i ovisno o sadržaju izmjena u usluzi može uključivati i promjene cijene usluge.

7.7. U cijenu Web hosting usluge također nisu uključene naplatne domene. Korisnik je isključivi vlasnik pojedine domene za Projekt, a FER PROJEKT je administrativna osoba koja, ovisno o prihvaćenoj Ponudi, može biti zadužena za produljenje domene ali nije ujedno i vlasnik iste.

8. OPĆE OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

8.1. Korisnik smije koristiti Usluge isključivo u skladu s uvjetima i odredbama Ugovora.

8.2. Korisnik se obvezuje dostaviti FER PROJEKT-u sve Neophodne informacije, u rokovima u kojima ih FER PROJEKT zatraži za potrebe izvođenja Projekta i u potpunom opsegu u kojem ih je FER PROJEKT tražio.

8.3. Korisnik ima obvezu biti na raspolaganju FER PROJEKT-u prilikom pružanja Usluge kako bi se Usluga pružila u najkraćem mogućem roku bez odgađanja, osim ako ne postoji opravdan razlog za odgodom. U suprotnom FER PROJEKT ima ovlast raskinuti Ugovor, a dotad izvršene radnje naplatiti.

8.4. Korisnik ima obvezu isplatiti naknadu za pruženu Uslugu FER PROJEKT-u sukladno iznosima i uvjetima plaćanja navedenima u Ponudi, odnosno Ugovoru.

8.5. Korisnik će bez odgode obavijestiti FER PROJEKT o svim utvrđenim nepravilnostima ili neobičnim pojavama uočenima prilikom korištenja Usluge ili Usluga,.

8.6. Korisnik će poduzeti sve što je potrebno kako bi osigurao da korištenjem Usluge ili Usluga ne krši nijedan zakon ili regulatorni propis koji je trenutno na snazi u Republici Hrvatskoj ili drugdje, a odnosi se na javni red i sigurnost.

8.7. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za zakonitost, kvalitetu i vjerodostojnost Sadržaja kao i svih ostalih materijala koji se eventualno razmjenjuju u kontekstu ugovorene Usluge, pohranjuju, obrađuju, nude ili koriste u nekim drugim oblicima pomoću Usluga ili u vezi s njima. Korisnik će se posebno suzdržati od korištenja Usluge u bilo koju nezakonitu svrhu, poput hostinga nedopuštenog materijala, upotrebe bilo kojeg lažnog identiteta radi prevare drugih ili sličnih svrha/potreba.

8.8. Korisnik će se suzdržati od slanja bilo kakvih e-mailova koji sadrže ili postoji sumnja da bi mogli sadržavati viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe ili od uporabe bilo kojih drugih računalnih programa koji bi mogli oštetiti računalni operativni sustav bio kojeg primatelja Sadržaja i/ili koji bi mogli oštetiti Sustav.

8.9. Korisnik će osigurati potpunu zaštitu i spriječiti bilo kakvu povredu svih autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva u vezi sa Sadržajem koji je na bilo koji način povezan s Uslugama, sve u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i Europske unije koji su primjenjivi u Republici Hrvatskoj. Gdje za time postoji potreba, Korisnik se mora suzdržati od uporabe ili objavljivanja bilo kojeg Sadržaja bez pristanka nositelja prava nad Sadržajem.

8.10. Korisnik snosi isključivu odgovornost prema trećima za korištenje Usluge i snosi isključivu odgovornost za kršenje, između ostalog, prava osobnosti, prava intelektualnog vlasništva, svih žigova, komercijalnih imena, tvrtki ili bilo kojih autorskih prava, prava industrijskog vlasništva ili patenata.

8.11. Korisnik je odgovoran i nadoknadit će svu štetu koja FER PROJEKT-u može nastati zbog kršenja obveza Korisnika iz ovih Općih uvjeta i cjelokupnog Ugovora.

8.12. Korisnik će obeštetiti i obraniti FER PROJEKT od:
     8.12.1. bilo kojeg zahtjeva koji je treća strana podnijela protiv FER PROJEKT-a ili kojim prijeti FER PROJEKT-u, a zbog bilo kojeg propusta Korisnika ili njegovih zastupnika da postupe u skladu s Ugovorom;
     8.12.2. bilo kojeg troška, odgovornosti, gubitaka, šteta ili potraživanja nastalih ili pretrpljenih od strane FER PROJEKT-a ako FER PROJEKT izvrši bilo koju radnju ili propusti nešto učiniti prema izričitom nalogu izdanom od strane regulatornog ili drugog nadležnog tijela za provođenje zakona, pod uvjetom da je takva naredba uzrokovana radnjom ili propustom korisnika ili njegovih zastupnika.

8.13. Ako se regulatorno tijelo obrati FER PROJEKT-u za zahtjevom za revizijom, a posebno u dijelu ili u odnosu na cijelu Uslugu koja se pruža prema Ugovoru, Korisnik će surađivati s FER PROJEKT-om bez ikakvih troškova u bilo kojoj takvoj revizijskoj istrazi.

9. OPĆE OBVEZE, ODGOVORNOSTI FER PROJEKTA I IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI FER PROJEKTA

9.1. FER PROJEKT se obvezuje Projekt provesti sukladno Ponudi, odnosno sukladno svim stavkama Ugovora

9.2. FER PROJEKT će Korisnicima pružati Korisničku podršku u skladu s uvjetima definiranima u ovim Općim uvjetima.

9.3. FER PROJEKT nije obvezan nadzirati uporabu Usluga od strane Korisnika i zakonitost takve uporabe. Ako FER PROJEKT unatoč tome postane svjestan korištenja Usluge protivno odredbama ovih Općih uvjeta, protivno ostalim odredbama Ugovora ili važećim zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, FER PROJEKT će u vezi s tim kontaktirati Korisnika i dalje će postupati u skladu s ovim Općim uvjetima.

9.4. FER PROJEKT ne odgovara za štetu nastalu neopravdanim intervencijama Korisnika ili trećih osoba koje su uzrokovale prekid u normalnom funkcioniranju Usluga.

9.5. FER PROJEKT ne odgovara za štetu nastalu zbog proizvoda treće strane koji su integrirani u Projekt Korisnika, a integracija takvih proizvoda je učinjena na zahtjev Korisnika.

9.6. FER PROJEKT odgovara Korisniku za izravnu štetu koja je nastala krivnjom FER PROJEKT-a.

9.7. Ako FER PROJEKT ima saznanja ili ako sumnja da Korisnik ne koristi Usluge u skladu s važećim propisima i Ugovorom, FER PROJEKT će pozvati Korisnika da se suzdrži od takve uporabe Usluga u roku od 7 (sedam) dana. FER PROJEKT će osigurati da je takav poziv utemeljen na valjanim činjenicama i da je isti obrazložen. Ako Korisnik u sljedećih 7 (sedam) dana ne postupi prema uputama u pozivu, FER PROJEKT ima pravo obustaviti pružanje Usluge sve dok Korisnik ne udovolji pozivu FER PROJEKT-a.

10. OGRANIČENJE I OBUSTAVA USLUGE

10.1. FER PROJEKT može, bez najave i ne snoseći nikakvu odgovornost, prekinuti pružanje Usluge Korisniku:
     10.1.1. ako utvrdi da je takva radnja neophodna za: (i) sprječavanje ili zaštitu od prijevara, trikova, neovlaštenog uplitanja, programa, elektroničkih uređaja ili bilo kojih drugih prijevarnih sredstava ili uređaja, (ii) zaštitu osoblja, zastupnika, objekata ili usluga FER PROJEKT-a, (iii) zaštitu zaposlenika, zastupnika, objekata ili usluga FER PROJEKT-a od izlaganja kaznenoj ili prekršajnoj odgovornosti ili (iv) za zaštitu od postojećih ili potencijalnih nepovoljnih financijskih učinaka;
     10.1.2. u slučaju zakonske obveze, sudskog ili vladinog zahtjeva ili zahtjeva nadležnog regulatornog ili upravnog tijela;
     10.1.3. u slučaju hitnih radova na infrastrukturi, opremi, mreži ili Sustavu FER PROJEKT-a koji se ne mogu odgoditi;
     10.1.4. ako Korisnik FER PROJEKT-u pruži neistinite podatke o identitetu, adresi i prošloj ili trenutnoj svrsi uporabe Usluge, prirodi nadležnosti ili karakteristikama koje se odnose na uporabu ili planiranu uporabu usluge;
     10.1.5. ako FER PROJEKT ima opravdanih razloga vjerovati da Korisnik Uslugu koristi ili postoji mogućnost da bi uslugu mogao koristiti na prijevaran i / ili nezakonit i / ili kazneni način ili na način koji bi mogao naštetiti, posebno uzrokovati kaznenu i / ili drugi oblik odgovornosti FER PROJEKT-a;
     10.1.6. u slučaju da Korisnik ne podmiri svoje račune u roku 8 dana i u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta ili eventualno posebnih uvjeta definiranih Ugovorom;
     10.1.7. ako Korisnik postane insolventan, ustupi određeno potraživanje u korist vjerovnika, protiv njega bude podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog ili predstečajnog postupka, u odnosu na Korisnika se pokrene postupak reorganizacije ili Korisnik na drugi način odstupi od korištenja Usluge;
     10.1.8. u slučaju nastupa događaja Više Sile kako je definirano ovim Općim uvjetima.

10.2. Bez obzira na prethodno navedeno, FER PROJEKT će se potruditi obavijestiti Korisnika o obustavi Usluge s razumnim odmakom. Također, FER PROJEKT će se potruditi i ograničiti razdoblje obustave Usluge.

10.3. Obustava Usluge prema gornjim odredbama ne oslobađa Korisnika obveze plaćanja FER PROJEKT-u za Uslugu pruženu do trenutka obustave.

10.4. U svim slučajevima, FER PROJEKT neće biti odgovoran za bilo kakve posljedice i / ili štetu koju bi Korisnik mogao pretrpjeti zbog obustave Usluge, pod uvjetom da je postupio u skladu s odredbama Općih uvjeta i Ugovora.

11. OMETANJE PRUŽANJA USLUGA

11.1. FER PROJEKT neće odgovarati za moguću štetu uzrokovanu poremećajem rada sustava ili smanjenjem kvalitete pruženih Usluga do kojih je došlo tijekom nužnog održavanja sustava ili nužnih popravaka na sustavu, pod uvjetom da je postupio u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i Ugovora.

11.2. U slučaju planiranog prekida u radu sustava u razdoblju dužem od 15 (petnaest) minuta, FER PROJEKT će o tome obavijestiti Korisnika najmanje 3 (tri) dana unaprijed u skladu s pravilima za obavijesti prema ovim Općim uvjetima (ovaj rok uključuje i Radne dane i Neradne dane).

11.3. U slučaju bilo kakvog prekida u pružanju Usluge ili Usluga, FER PROJEKT će o tome obavijestiti Korisnika u najkraćem mogućem roku, a Korisnik nema pravo potraživati naknadu štete.

11.4. FER PROJEKT ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom pružanja Usluga ili uslijed drugog razloga. Iznimku navedenom predstavlja slučaj kad je izravna šteta prouzročena grubom nepažnjom ili namjerom FER PROJEKT-a, osim ako prisilnim propisima nije drugačije određeno.

11.5. FER PROJEKT ne snosi odgovornost za štetu prouzročenu Višom Silom i za slučajeve kad je Viša Sila uzrok nemogućnosti pristupa.

12. KORISNIČKA PODRŠKA

12.1. Svaki zahtjev za Korisničku Podršku mora biti poslan FER PROJEKT-u e-mailom na sljedeću adresu: info@fer-projekt.com

12.2. Radno vrijeme službe za prijem zahtjeva za intervencijom je Radnim danom, od ponedjeljka do petka (od 08:00-16:00 sati). FER PROJEKT se obvezuje da će pristupiti intervenciji, odnosno kontaktirati Korisnika, unutar 8 radnih sati od prijema prijave pismenim putem.

12.3. FER PROJEKT će s najvećim naporima pružati Korisničku Podršku, međutim FER PROJEKT ne može unaprijed jamčiti nikakav rezultat.

13. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

13.1. U pogledu Osobnih Podataka i Sadržaja koje Korisnik obrađuje u vezi s uporabom Usluga, a posebno u pogledu Osobnih Podataka i Sadržaja koje Korisnik kao voditelj obrade pohranjuje na Web stranici, web aplikaciji ili mobilnoj aplikaciji koju je izradio FER PROJEKT, kao i u pogledu Sadržaja koji se nužno ne pohranjuje na Web stranici, web aplikaciji ili mobilnoj aplikaciji, ali koji se na drugi način obrađuje, primjenjuju se odredbe zakona i drugih propisa o zaštiti Osobnih Podataka koji su važeći i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj.

13.2. Svi Osobni Podatci i Sadržaj koji Korisnik i njegovi Krajnji Korisnici obrađuju u vezi s Uslugama putem Web stranice, web aplikacije ili mobilne aplikacije koju je izradio FER PROJEKT obrađuju se samo u skladu s uputama Korisnika i uz potpuno poštivanje odredaba Ugovora, odnosno odredaba Ugovora o obradi Osobnih Podataka (DPA).

13.3. Korisnik osigurava da se Osobni Podatci prikupljaju i obrađuju u skladu s odredbama Ugovora, a posebno u skladu sa zakonima i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka koji su važeći i primjenjivi u Republici Hrvatskoj.

14. PODATCI KORISNIKA

14.1. Korisnik će osigurati točnost i tehničku funkcionalnost Podataka Korisnika, a posebno će obavijestiti FER PROJEKT o promjenama Podataka Korisnika kako bi se osiguralo nesmetano i sigurno korištenje Usluga. Takva obavijest o promjeni Podataka Korisnika mora se FER PROJEKT-u dostaviti u roku od sedam (7) dana od dana promjene i u skladu s pravilima za obavijesti prema ovim Općim uvjetima. Ako Korisnik to ne učini, FER PROJEKT će kao relevantne tretirati posljednje Podatke Korisnika koje je isti dostavio i na tom temelju ne može biti odgovoran za štetu nastalu zbog netočnih Podataka Korisnika.

14.2. Podatci Korisnika se obrađuju za sljedeće svrhe:
     14.2.1. Pružanje Usluge ili Usluga;
     14.2.2. Izračun i terećenje za pružene Usluge;
     14.2.3. Provjera mogućnosti plaćanja;
     14.2.4. Rješavanje prigovora, pružanje odgovarajuće razine Usluge i/ili sigurnosti mreže te sprječavanje zlouporabe i prijevara.

14.3. Podatci Korisnika se mogu obrađivati i u druge svrhe predviđene i dopuštene zakonom. Više informacija o obradi osobnih podataka možete pronaći u FER PROJEKT-ovim Pravilima o privatnosti.

15. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

15.1. Korisnik prima na znanje:
     15.1.1. da bilo koji i svi patenti, registrirani i neregistrirani dizajni, autorska prava, žigovi i sva druga prava intelektualnog vlasništva koja se koriste u vezi sa Uslugom ostaju u isključivom vlasništvu ovlaštenog vlasnika/nositelja takvih prava ili njegovih podizvođača koji su ugovorno stekli pravo na upotrebu svih takvih patenata, registriranih i neregistriranih dizajna, autorskih prava, žigova i svih ostalih prava intelektualnog vlasništva; te
     15.1.2. da nema pravo koristiti ime, žigove, tvrtke ili druge vlasničke identifikacijske oznake ili simbole drugoga bez njegova prethodnog pisanog pristanka.

15.2. Korisnik nije ovlašten koristiti Uslugu protivno njenoj svrsi, a osobito nije ovlašten:
     15.2.1. modificirati, distribuirati, mijenjati, prevoditi ili na drugi način stvarati izvedena djela bilo kojeg sadržaja, programa ili druge tehnologije koju FER PROJEKT koristi prilikom pružanja Usluge;
     15.2.2. koristiti obrnuti inženjering, rastaviti ili dekompilirati ili koristiti bilo koji drugi postupak za dobivanje izvornog koda bilo kojeg softvera uključenog u pružanje Usluge;
     15.2.3. distribuirati, podlicencirati ili koristiti softver uključen u pružanje Usluga na bilo koji način, osim na način koji je izričito definiran ovim Općim uvjetima i ostalim odredbama Ugovora;
     15.2.4. pristupiti Usluzi ili je koristiti na način koji omogućava Korisniku izbjegavanje plaćanja Naknade, zaobilaženje ograničenja načina korištenja Usluge ili resursa.

15.3. Nakon što Korisnik podmiri puni iznos računa izrade Projekta:
     15.3.1. Vlasništvo autorskih prava na grafiku i tekst prelaze na Korisnika;
     15.3.2. Sva prava na bilo koji izvorni programski kod/softver koji je kreiran pri radu na Projektu ostaju isključivo vlasništvo FER PROJEKT-a;
     15.3.3. Korisniku se daje neisključivo i neprenosivo pravo iskorištavanja svih softverskih i aplikativnih rješenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na CMS) koja je FER PROJEKT razvio u procesu izrade Projekta. Navedeno pravo iskorištavanja isključuje pravo na samostalnu izmjenu, poboljšanje, adaptaciju ili dekonstruiranje bilo kojeg izvornog koda. Navedeno pravo iskorištavanja je prostorno ograničeno na teritorij Republike Hrvatske a vremenski je neograničeno.

16. NAKNADA, IZDAVANJE RAČUNA I PLAĆANJE

16.1. Naknada za Uslugu ili Naknade za Usluge su definirane u Ugovoru, točnije u obrascu Ponude.

16.2. Ako se Ponudom ugovara Usluga izrade Projekta i Usluga Web hostinga, Korisnik odvojeno plaća naknadu za svaku od navedenih Usluga. Naknada za Uslugu izrade Projekta se ugovara u fiksnom iznosu, naknada za održavanje se ugovara u mjesečnom iznosu, a naknada za Uslugu Web hostinga se ugovara u godišnjem iznosu.

16.3. Iznos naknade te način plaćanja za pruženu Uslugu ili Usluge će se odrediti u Ponudi.

16.4. Pritom, u odnosu na Uslugu izrade Projekta, ako nakon prezentacije Idejnog rješenja Korisnik odustane od Projekta, naknada za realizirani posao je 30% (trideset posto) od ukupnog iznosa stavki iz Ponude koji se odnosi na uslugu izrade Projekta.

16.5. Uslugu održavanja Korisnik plaća na mjesečnoj bazi, naknadno za prethodni mjesec.

16.6. Uslugu Web hostinga Korisnik plaća na godišnjoj bazi, unaprijed za iduću godinu.

16.7. FER PROJEKT će za pružanje Usluga održavanja i CMS-a Korisniku račun poslati najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec, a plaćanje navedenog računa slijedi kako je navedeno u članku 16.5. iznad.

16.8. FER PROJEKT će za pružanje Usluge Web hostinga Korisniku račun poslati avansno na dogovoreni datum u godini za iduću godinu.

16.9. Račun za eventualno prekoračenje po potrošnji resursa iz ugovorenog paketa hostinga i održavanja može biti poslan naknadno.

16.10. Sve su naknade iskazane na način da u njih nije uračunat iznos poreza na dodanu vrijednost, odnosno iznos naknada se iskazuje uz naznaku da se na navedeni iznos dodaje iznos poreza na dodanu vrijednost.

16.11. Naknada za Uslugu Web hostinga i održavanja se usklađuje jednom godišnje s prosječnom godišnjom stopom inflacije koju objavljuje Državni zavod za statistiku.

16.12. Korisnik se obvezuje namiriti sve račune, neovisno o vrsti naknade, u roku dospijeća kako će biti navedeno na svakom računu, u skladu s Ponudom, i koristeći podatke koji će biti navedeni na pojedinom računu.

16.13. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, FER PROJEKT je ovlašten naplaćivati zakonske zatezne kamate na obračunata, ali neplaćena potraživanja.

16.14. U slučaju neplaćanja Usluga sukladno datumima dospijeća navedenima na pojedinim računima, FER PROJEKT je dužan poslati opomenu putem e-maila Korisniku i dati mu rok od 7 (sedam) dana za plaćanje Usluge. Nakon isteka navedenog roka, a u slučaju neplaćanja, FER PROJEKT ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor i prekinuti pružanje Usluga, eventualno do tad izvršene Usluge naplatiti te prema potrebi prekinuti dostupnost Sustava Korisniku. Alternativno, FER PROJEKT u slučajevima neplaćanja u skladu s datumima dospijeća prema računima ima pravo privremeno obustaviti Uslugu / Usluge ako Korisnik ne podmiri dugovani iznos u određenom roku.

16.15. U slučaju obustave pružanja Usluge / Usluga, ponovno postavljanje i pokretanje naplaćivati će se prema broju radnih sati odnosno prema zahtjevnosti ponovnog postavljanja i pokretanja dovršenog Projekta.

16.16. FER PROJEKT neće biti odgovoran za štetu koja može nastati Korisniku uslijed privremene obustave Usluga uzrokovane opisanim radnjama Korisnika (neplaćanjem računa).

16.17. FER PROJEKT je ovlašten ustupiti potraživanja koja ima prema Korisniku trećim osobama, primjerice bankama ili agencijama za naplatu duga. FER PROJEKT će ustupanje provesti bez dodatnih troškova za Korisnika na način i u skladu s važećim propisima.

16.18. Obveza FER PROJEKT-a u vezi s bilo kojim pogreškama koje rezultiraju preplaćivanjem Usluge od strane Korisnika ograničena je na odobravanje faktura u iznosu koji je jednak pogrešno zaračunatom iznosu. Nijedna pogreška u fakturiranju neće utjecati na obvezu Korisnika da plati pružene Usluge.

17. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

17.1. FER PROJEKT ni u kojem slučaju neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu posebnu, neizravnu, slučajnu, kaznenu, preventivnu ili posljedičnu štetu ili bilo kakvu štetu nastalu gubitkom dobiti koja proizlazi iz ili u vezi s Ugovorom, čak i ako je FER PROJEKT obaviješten o mogućnosti takve štete.

18. IZJAVE I JAMSTVA FER PROJEKT-a

18.1. FER PROJEKT izjavljuje i jamči da:
     18.1.1. je trgovačko društvo koje je uredno osnovano, valjano postoji i da ima dobru reputaciju prema primjenjivim propisima koji vrijede u Republici Hrvatskoj;
     18.1.2. ima svu potrebnu korporacijsku moć i ovlasti da isporučuje Uslugu i izvršava svoje obveze prema Ugovoru;
     18.1.3. je izvršenje i isporuka Ugovora odobreno od strane FER PROJEKT-a; te
     18.1.4. nisu potrebna daljnja odobrenja, autorizacije ili suglasnosti bilo kojeg vladinog regulatornog tijela, a koja bi FER PROJEKT trebao dobiti kako bi mogao preuzeti svoje obveze prema Ugovoru.

18.2. FER PROJEKT se izričito odriče svih jamstava i/ili uvjeta, izričitih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicitna jamstva i uvjete obrtajnosti ili zadovoljavajuće kvalitete i prikladnosti za određenu svrhu te jamstva osiguranja protiv povrede prava trećih osoba.

18.3. FER PROJEKT ne jamči niti daje bilo kakve izjave u vezi s uporabom ili rezultatima Usluga u smislu njihove ispravnosti, točnosti, pouzdanosti ili za druge svrhe. Prethodno odricanje od jamstva primjenjivat će se u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom i preživjet će svako raskidanje Ugovora.

19. POSLOVNA TAJNA I POVJERLJIVE INFORMACIJE

19.1. Svi podaci Korisnika koji se unose i/ili prolaze kroz sustav FER PROJEKT-a, bilo da se unose automatski ili ručno predstavljaju najstrožu poslovnu tajnu.

19.2. Poslovnom tajnom se smatraju i sve informacije koje se odnose na tehnologiju, znanje, trgovačke tajne, financijski podaci, vlasničke i ostale povjerljive informacije. Njihovo dijeljenje, daljnja distribucija i izmjena su strogo zabranjeni.

19.3. Ponuda za izradu Projekta i CMS-a, ponuda za Uslugu Web hostinga kao i posebna SEO i/ili bilo koja druga ponuda, a koje sve čine sastavni dio Ugovora, sadrže informacije i know how (specifična znanja) koji su vlasništvo FER PROJEKT-a te se ne smiju dati na uvid trećim osobama niti koristiti kao osnova za traženje drugih ponuda.

19.4. Tijekom razdoblja trajanja Ugovora, Pružatelj Povjerljivih Informacija može otkriti svoje Povjerljive Informacije Primatelju Povjerljivih Informacija. Korištenje i otkrivanje Povjerljivih Informacija svake ugovorne strane ovdje podliježe sljedećim uvjetima i odredbama:
     19.4.1. Primatelj Povjerljivih Informacija tretirat će ih kao strogo povjerljive i uložiti sve razumne napore kako bi se sačuvala tajnost i povjerljivost svih Povjerljivih Informacija Pružatelja Povjerljivih Informacija. Primatelj Povjerljivih Informacija će također implementirati razumne sigurnosne mjere i operativne postupke koji će služiti zaštiti Povjerljivih Informacija.
     19.4.2. Primatelj Povjerljivih Informacija pristaje na korištenje Povjerljivih Informacija isključivo u svrhu ostvarivanja svojih prava ili izvršavanja svojih obveza prema Ugovoru, ne i za bilo koje druge svrhe.
     19.4.3. Primatelj Povjerljivih Informacija neće otkriti drugima bilo koje Povjerljive Informacije. Međutim, ako je Primatelj Povjerljivih Informacija član grupe poduzetnika ili je za potrebe Usluge sklopio partnerstvo (podizvođač), otkrivanje Povjerljivih Informacija je dozvoljeno službenicima, zaposlenicima, ugovornim partnerima i zastupnicima Primatelja Povjerljivih Informacija za koje postoji dokaziva potreba da su upoznati s takvim Povjerljivim Informacijama. Primatelj Povjerljivih Informacija će savjetovati takve osobe i osoblje o povjerljivoj prirodi Povjerljivih Informacija i poduzeti će razumne korake kako bi se osigurala povjerljivost istih.
     19.4.4. Primatelj Povjerljivih Informacija neće mijenjati ili uklanjati bilo kakve oznake povjerljivosti i/ili obavijesti o autorskim pravima koje se pojavljuju na (ili u vezi s) bilo kojim Povjerljivim Informacijama Pružatelja Povjerljivih Informacija.
     19.4.5. Primatelj Povjerljivih Informacija ne smije izrađivati bilo kakva izvedena djela temeljena na Povjerljivim Informacijama.
     19.4.6. Neovisno o prethodno navedenom, ovaj članak ne nameće nikakvu obvezu strankama u pogledu informacija koje su (i) otkrivene u Ugovoru, a za što je Pružatelj Povjerljivih Informacija dao svoj pristanak prije takvog otkrivanja; (ii) kada su informacije ušle u javnu domenu bez krivnje Primatelja Povjerljivih Informacija; (iii) ako je Primatelj Povjerljivih Informacija prije vremena otkrivanja imao saznanja o takvim informacijama; (iv) kad je Primatelj Povjerljivih Informacija razvio određenu informaciju neovisno o/bez implikacije Povjerljivih Informacija; ili (v) ako zakon, drugi propis ili sudska odluka nalažu otkrivanje informacija.
     19.4.7. Ako se od Primatelja Povjerljivih Informacija zakonom, propisom ili sudskim nalogom traži otkrivanje Povjerljivih Informacija Pružatelja Povjerljivih Informacija, Primatelj Povjerljivih Informacija će prije postupanja po takvom zahtjevu odmah pisanim putem obavijestiti Pružatelja Povjerljivih Informacija kako bi mu omogućio podnošenje prigovora ili ishođenja drugog odgovarajućeg pravnog lijeka od nadležnih tijela. Primatelj Povjerljivih Informacija će surađivati sa Pružateljem Povjerljivih Informacija prilikom ishođenja takve pravne zaštite. Ako Pružatelj Povjerljivih Informacija ne uspije sa zahtjevom za sprječavanje otkrivanja Povjerljivih Informacija, Primatelj Povjerljivih Informacija u tom slučaju pristaje nadležnom tijelu dostaviti samo onaj dio Povjerljivih Informacija koji je zakonski potreban.

20. TRAJANJE UGOVORA I RASKID

20.1. Inicijalno Trajanje Ugovora biti će na neodređeno vrijeme i započet će na Datum Početka Usluge (neovisno o definiranim rokovima izvršavanja Projekta kako je opisano u poglavlju 5. ovih Općih uvjeta).

20.2. Svaka strana (Korisnik ili FER PROJEKT) može, neovisno o razlogu, otkazati Ugovor pod uvjetom da pisano obavijesti drugu stranu o takvom raskidu. Pisana obavijest se može dostaviti ili e-mailom ili na adresu sjedišta FER PROJEKTA i/ili Korisnika.

20.3. Ugovor će se smatrat raskinutim ili otkazanim istekom 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu Ugovora.

20.4. Sve navedeno u prethodna dva članka se pritom ne primjenjuje na situacije kad, sukladno prethodno definiranim odredbama ovih Općih uvjeta, FER PROJEKT ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom.

20.5. FER PROJEKT u svakom slučaju zadržava pravo naplatiti sve iznose naknada za Usluge i/ili dijelove Usluga koje je uredno izvršio do trenutka raskida ili otkaza Ugovora.

21. PRIGOVORI KORISNIKA

21.1. Korisnik ima pravo podnijeti prigovor FER PROJEKT-u na pružanje Usluga i / ili njihovu kvalitetu.

21.2. Prigovori se podnose pisanim putem i šalju putem e-maila ili pošte na sljedeće adrese:
info@fer-projekt.com
Ulica Grgura Budislavića 99,
(InZad poduzetnički inkubator),
23000 Zadar, Croatia

21.3. FER PROJEKT će Korisnika obavijestiti o primitku prigovora koristeći Podatke Korisnika.

21.4. FER PROJEKT će na prigovor Korisnika odgovoriti u pisanom obliku i to najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana primitka prigovora. FER PROJEKT će za potrebe odgovora također koristiti podatke Korisnika.

22. OBAVIJESTI

22.1. Sve obavijesti, zahtjevi i svaka druga komunikacija između Korisnika i FER PROJEKT-a u vezi s Ugovorom biti će u pisanom obliku, i mora biti upućena na e-mail adrese ugovornih strana kako je naznačeno u obrascu Ponude.

22.2. Obavijesti poslane preporučenom ili ovjerenom poštom smatrat će se primljenima primatelju 5. (petog) Radnog dana od dana kad su poslane.

22.3. Smatrat će se da je sva elektronička pošta koju FER PROJEKT putem e-maila šalje Korisniku primljena i pročitana odmah nakon uspješne dostave takve pošte Korisniku, odnosno u trenutku kad je ista vidljiva u pretincu poslane pošte FER PROJEKT-a.

23. ZAVRŠNE ODREDBE

23.1. Svako kašnjenje ili propust u izvršavanju prava prema Ugovoru neće se smatrati odricanjem od tog prava. Odricanje od prava je valjano samo ako je učinjeno uz pisani pristanak ugovorne strane koja se odriče prava i samo ako je potpisano od strane ovlaštenog predstavnika odnosne ugovorne strane.

23.2. Niti jedna odredba sadržana u ovim Općim Uvjetima i/ili Ugovoru neće se tumačiti kao osnivanje bilo kakvog zastupništva, partnerstva ili drugog oblika zajedničkog poduzetničkog pothvata između Korisnika i FER PROJEKT-a.

23.3. FER PROJEKT zadržava pravo dodijeliti ili prenijeti bilo koja prava i obveze iz Ugovora bez prethodnog odobrenja Korisnika, a što također uključuje i statusne promjene FER PROJEKTA. Korisnik se pritom izričito odriče bilo kojeg zahtjeva za ostvarivanje prava protiv FER PROJEKT-a nakon učinjenog prijenosa ili ustupanja.

23.4. Ugovor nije ekskluzivan. Korisnik prihvaća da ništa u Ugovoru neće spriječiti ili ograničiti FER PROJEKT od promocije ili prodaje njegovih Usluga, u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, bilo kojim potencijalnim korisnicima. FER PROJEKT također ništa ne sprječava da imenuje predstavnike, distributere i druge promotivne zastupnike, bez da za išta od navedenog odgovara Korisniku.

23.5. Svi sporovi koji proizlaze iz ovih Općih Uvjeta i/ili Ugovora rješavat će se sporazumno. U slučaju neuspjeha, spor će se riješiti pred nadležnim sudom u Zadru. Na ove Opće uvjete će se primjenjivati materijalno pravo Republike Hrvatske.

23.6. Ovi Opći Uvjeti stupaju na snagu danom objave na web stranici FER PROJEKT-a.

23.7. Ako se bilo koji uvjet ili odredba ovih Općih Uvjeta i/ili Ugovora proglasi nevaljanom ili neprovedivom, takav će se uvjet ili odredba tumačiti u skladu s primjenjivim zakonom i to što je više moguće na način da odražava izvorne namjere ugovornih strana. Preostali uvjeti i odredbe će ostati na snazi i bit će primjenjive.

23.8. Hrvatska verzija ovih Općih Uvjeta i/ili Sporazuma će prevladati za potrebe bilo kojeg tumačenja, osobito za potrebe tumačenja pred sudom.

23.9. FER PROJEKT MOŽE IZMIJENITI I/ILI DORADITI OVE OPĆE UVJETE U BILO KOJEM TRENUTKU NA NAČIN KAKO JE DOZVOLJENO ILI NUŽNO U SKLADU SA ZAKONOM. FER PROJEKT ĆE KORISNICIMA POSLATI PISANU OBAVIJEST O IZMJENAMA OPĆIH UVJETA PRIJE NEGO ISTE STUPE NA SNAGU. IZMJENJENI OPĆI UVJETI ĆE SE BEZ ODGAĐANJA OBJAVITI NA FER PROJEKT WEB STRANICI. IZMJENE OVIH OPĆIH UVJETA ĆE POSTATI OBVEZUJUĆE NAKON NJIHOVE OBJAVE NA FER PROJEKT WEB STRANICI. KORISNIK ĆE BITI VEZAN IZMJENAMA NAKON ŠTO ISTE STUPE NA SNAGU.

U Pakoštanima, 24.05.2024.

Midas